Definicja spółki z o.o.

Podstawą naszej działalności są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które od wielu lat pozostają dominującą na polskim rynku formą prawną prowadzonej działalności. Warto jednak, decydując się na samodzielny biznes, zapoznać się z ich tematyką bliżej. Odkryć zarówno ograniczenia, jak również poznać atuty tej formy prawnej.

Polski rynek biznesowy zdominowany został przez spółki kapitałowe oraz osobowe. Mówiąc o spółkach z o.o. mamy na myśli przede wszystkim kapitałowe, posiadające osobowość prawną. W związku z powyższym już w tym miejscu należy zaznaczyć, że podmioty o takiej formie prawnej działają w oparciu o kodeks spółek handlowych. Istotnym zagadnieniem dla spółki z o.o. jest wspomniany już wcześniej kapitał zakładowy, czyli wkład finansowy wnoszony przez wspólników w trakcie zakładania nowej działalności. Jeszcze niedawno jego minimalna wartość wynosiła 50 000 zł, co znacznie ograniczało możliwości polskich przedsiębiorców. Jednak po nowelizacji ustaw kwota ta została obniżona do 5 000 zł, a w konsekwencji tego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością staje się coraz bardziej popularną i coraz powszechniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Oczywiście wysokość kapitału zakładowego może być wyższa niż wartość minimalna, przedstawiona w ustawie. Nie może jednak być niższa. Warto także pamiętać, że wraz z rozwojem przedsiębiorstwa Inwestor ma możliwość podniesienia kwoty kapitału zakładowego.

Niepodważalnym atutem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest ograniczona odpowiedzialność finansowa wspólników. Sięga ona jedynie kwoty określającej wartość wniesionego przez nich kapitału – niezależnie od tego, czy kapitał ten wniesiony został w postaci wkładu gotówkowego, patentu, znaku towarowego o określonej wartości czy też innych dóbr (materialnych bądź niematerialnych). Ze względu na konieczność wniesienia kapitału zakładowego przez wszystkich wspólników, założenie działalności o takiej formie prawnej wymaga spisania aktu notarialnego. Inwestorzy muszą się w tym miejscu liczyć z koniecznością poniesienia określonych kosztów, których wartość uzależniona jest od wysokości samego kapitału. Jednak korzyści wynikające z prowadzenia i rozwijania działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dają przede wszystkim wiele możliwości kierowania takim podmiotem.

Doskonale obrazuje to charakterystyka spółki z ograniczona odpowiedzialnością:

  • posiada osobowość prawną,
  • spółka z o.o. może być założona przez osobę fizyczną, kilka osób, osobową spółkę handlową, a nawet osoby prawne;
  • majątek założycieli działalności z ograniczoną odpowiedzialnością jest całkowicie bezpieczny – odpowiadają oni jedynie do wysokości kapitału zakładowego, który został przez nich wniesiony w trakcie zakładania spółki;
  • celem powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie musi być działalność gospodarcza – może to być wszelka, dopuszczona przez prawo działalność;
  • spółka z o.o. ma obowiązek powołania do życia podstawowych organów, którymi są: zgromadzenie wspólników, zarząd, rada nadzorcza oraz komisja rewizyjna (dwa ostatnie, czyli komisja rewizyjna oraz rada nadzorcza, są organami nieobligatoryjnymi – wyjątkiem są jedynie sytuacje, w których wniesiony kapitał zakładowy przekracza kwotę 500 000 zł, wówczas takie organy muszą zostać utworzone).

Podpisanie umowy

Równocześnie z chwilą podpisania umowy (niezależnie od tego, czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostaje założona przez jednego przedsiębiorcę, czy też kilkoro wspólników) – spółka z o.o. zostaje powołana do życia. By jednak taka umowa mogła zostać podpisane w całkowitej zgodności z obowiązującym prawem – konieczne jest zawarcie w niej następujących elementów:

  • pełnej nazwy spółki z uwzględnieniem skrótu wskazującego na wybraną przez Inwestora formę prawną prowadzonej działalności (sp. z o.o.);
  • kompletne i zgodne ze stanem faktycznym dane teleadresowe działalności;
  • wartość wniesionego kapitału zakładowego;
  • liczba wspólników oraz wartość nominalna wniesionych przez nich udziałów
  • przedmiot działalności.

© BEGER Sp. z o.o. | ul. Wróblewskiego 69a lok.16, 66-400 Gorzów Wlkp. | tel.: 602 61 22 11 | mail: DoradcaGospodarczy@gmail.com